Apu ui tutaman

from by Shauit

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 CAD  or more

     

lyrics

Apu ui tutaman

Refrain
Apu ui tutaman tshetshi minuat ushtuenemitan,
tshetshi minuat nekatentemitan,
tshetshi minuat mishta akuitan,
tshetshi nu petshetenemitan
apu ui tutaman tshetshi nu shakuenemitan,
tshetshi nu petshetautshishian,
kashinemu katshi untshessitatan,
kassinu tshekuan ka tutatan,
apu ui tutaman!

Couplet 1

Ne peshkapeten katshi nantam pashtatutaman
Ne shakuenemen e mametnentaman ne ka tutaman
Tshetshue nepa menuateti tshetshi shauian
Tshetshi shaneman tipishmuan, apu tshi tutaman
Metshet tshekuan e mishta metshet ka tutaman
Metshet tshekuan e menuash eka ui tutaman
Usham metsheten, apu kassinu tshessitaman
Numat ne metaten katshi tutatan

Refrain

Couplet 2

Tshishe-Manitu ne tshissenten tshin muk tshiam tshe tan
Tshetshi uatniin e mishta menuash tshekuan
Tshin ka ishin tshetshi nu minu-utaumauian
Tshetshi nu tsheuatshian, pu tu tutaman
Tshe uaten kassinu tshekuan e ishpen nte neshtukuan
Eshpish kametshiuian, eshpish metshemametneteman
Kassinu tshekuan nte nteit nass eka menuat
Tsheka tsha uauitshiin tshetshi eka minuat tutaman

Refrain

Tshin ka ishin tshetshi tshiam inniuian
Tshin ka ishin tshetshi nu ushkuishtatshishian
Tshetshi eka tshetemian, tshetshi nu katshitshian
Nin nantam nte e nepaian, apu miam tutaman
Kassinu tshekuan pua ne shet ka utneman
Muk tshiam ntuteti tshetshi nu pikuentshishian
Ishnakunipen tshetshi muk tshiam tshin shutshenemetan
Tshetshi eka it iteshemian

Refrain

Couplet 1

credits

from SHAUIT EP, released April 28, 2014

tags

license

all rights reserved

about

Shauit Maliotenam, Québec

contact / help

Contact Shauit

Streaming and
Download help